04/04/16

“Pabiros de Pànama”. Is ricos evadent. E duncas?

de Màuru Piredda

Deretos Icij, Url imàgine


Jürgen Mossack est un'immigradu tedescu chi nch'est cròmpidu a Pànama in pare cun su babbu, un'ex SS. Ramon Fonseca, imbetzes, in Pànama ddoe est nàschidu. Connotu comente romanzieri at finamentas traballadu, comente consigeri, a costàgiu de su Presidente de sa repùblica. Prus de 40 annos a imoe,  ambos, ant fundadu s'istùdiu legale chi tenet su sambenadu issoro e  chi, oe, nch'est in intro de una traschia.


400 càlamos de su Consòrtziu internatzionale de investigatzione giornalìstica (Icij) ant bogadu a campu prus de 11 milliones de archìvios. Semus faeddende de sa chi si presentat comente sa prus grandu fua de noas de s'istòria de sa finàntzia internatzionale.

Offshore. Est a nàrrere a largu. Sunt is 200mìgia sotziedades creadas dae s'istùdiu mentovadu in antis chi ant permìtidu a cabos de istadu, aziendas,  istitutos bancàrios, òmines de s'ispetàculu e de s'isport, de nche costoire is capitales issoro in unos cantos paradisos. In sa lista  niedda ddoe agatamus su Primu ministru ucràinu Poroshenko, òmines serentes a Putin (mancari is foto publicadas dae s'Epresso indident a issu etotu) e funtzionàrios de su Partidu comunista tzinesu. Faeddat làdinu su primu ministru pachistanu, Nawaz Sharif,  bidu chi sa faina lu pertocat in prima pessone: «Chie si siat tenet su deretu de impreare su patrimòniu suo comente bolet: a nche dd'imbolare a mare, a ddu bèndere, a nche ddu pònnere in unu trust. No est reatu, nen pro sa lege pachistana, nen pro sa legislatzione internatzionale».

Sa lista est manna, ma paret chi siat provisòria. Àteros ddoe  nd'at a àere? Cantu dinare ddoe at a rodeu? Cantos ant a èssere segudados dae sa giustìtzia? Is pregontas sunt prus chi non lìtzitas. E s'arrennegu de su 99% de sa populatzione mundiale? Lìtzitu? Dèghidu?  Netzessàriu?