18/04/16

Referendum. Pro Renzi vitòria de Pirru?

de Màuru Piredda

Deretos fainformazione.it   URL imàgine

15 milliones de tzitadinos italianos, o barda,  nche sunt cròmpidos a sos sègios pro s'espressare  in contu de  estratziones marinas de idrocarburos. S'85,84% de sos chi bi sunt andados at naradu chi emmo a s'abrogatzione de sa normativa chi cunsentit su prelievu de gas o petròliu pro totu sa vida de su giatzimentu. Su 14,16 nât chi nono, a lassare totu comente est. Ma su resurtadu l'at fatu su 68,81% de astensiones. Pro Renzi, su de su "jobs act", ant bìnchidu sos traballadores. Pro Pigliaru,  chi s'astensione la connoschet bene, at bìnchidu su bonu sentidu de sa  gente. Ma chistiones de nche pònnere in sa mesa bi nd'at àteras.

Plebiscitu pro/contra a Renzi.  Su primu ministru l'aiat naradu pro su chi pertocat sa riforma costitutzionale e pro sos referendum de atòngiu: «Chie votat chi nono m’òdiat». Ma custu mecanismu bi fiat finamentas como. Renzi, difatis, s'at pigadu sa responsabilidade de s'emendamentu chi pertocat sa chistione "Tempa rossa" e chi nch'at giutu su ministru Guidi  a sas dimissiones. Sos anti-Renzi, pro parte issoro, ant fatu su restu  interpretende su cuesitu comente una prima carche a su guvernu suo. Ma Renzi, afutende·si·nde de su ruolu suo, at pigadu su caminu curtzu de s'astensione. Bastante machiavèllicu.

Astensione  emmo, astensione nono. A bi nd'at gente chi podet nàrrere de àere  votadu a cale si siat referendum? Intre sos chi ant cuntestadu s'invitu a  sa disertzione bi nd'at prus de unu  chi, àteras bias, at fatu sa matessi cosa. A sa segura sena èssere  primu ministru, ma sa sustàntzia est sa matessi. S'astensione est una  possibilidade chi non b'at a èssere s'in casu mudent sas règulas. Ma  como gasi est. Custa chistione, però, cajonat àteros meledos. Pro cunfirmare sa normativa chi sos referendàrios cheriant abrogare, tocaiat  a votare chi nono e a bìnchere cun su nono. Luego, ipòtesi, su  referendum lu diant pòdere torrare a propònnere. De prus, mancari non  custu, su parlamentu diat pòdere abrogare sa normativa cun una lege noa  e, faghende gasi, no at a traìghere sa voluntade populare (finamentas ca  at "bìnchidu" su Eja).  Custa chistione la connoschet bene Berlusconi chi, in su 1995, fateit propaganda pro su Nono a sos cuesitos chi pertocaiant sas emitentes televisivas privadas.

Referendum ambientalista, econòmicu o ambas chistiones? In medas ant faeddadu de custu referendum comente chi esseret istadu un'atzione de Greenpeace. In pagos ant chistionadu de sa chistione fiscale, de sas tassas chi sas cumpangias eludent  cunforma a su livellu de estratzione annuale de gas o de petròliu. L'at  fatu su Sole 24 oras, giornale chi, in ausèntzia de un'editoria classista, sighit a produire anàlisi de giudu mancari siat un'aina de sos industriales. De custa manera, intre sos astensionistas  b'at àpidu chie at refudadu sa narratzione birde sestende un'ischema  geràrchicu e ponende·nche in chima sa chistione de su traballu. E  passèntzia pro s'ambiente.

Anti-polìtica.  In medas sighint a si pregontare: «Ma su referendum a ite serbit si  posca sighint a fàghere su chi lis paret?». Pregonta chi no est fata de  badas. Non nch'at coladu tempus meda dae cando Renzi  nch'est coladu subra a voluntade populare in contu de abba pùblica. E  cun su referendum de su 2011 fiat dae su '95 chi non nche beniat  barigadu su quorum.

Concruos. Su referendum no est istadu unu plebiscitu. Su 70% de astensionistas non sunt petzi renzianos.  Custu l'ischit finamentas issu, mescamente si si pensat chi pro su referendum costitutzionale de s'atòngiu chi benit non b'at bisòngiu de perunu quorum. De prus:  su resurtadu de eris sighit a no impedire sa possibilidade chi si  potzant abrogare, o mudare, sas dispositziones ogetu de sèberu  referendàriu. Mescamente si bi diat  àere carchi disacatu in su venidore e si si diat chistionare de prus de sa sustàntzia econòmica ligada a sas tassas chi no intrant in sas cassas de s'istadu. In fines  b'at una chistione chi non nche cheret posta a banda pro cale si siat  resone. Su refudu de sa polìtica, finamentas tràmite democratzia dereta,  est petzi una fase. Ca custu refudu, a tardu o a chitzo s'at a  tramudare in una re-nàschida de sa polìtica. Tando est pretzisu a nos lu  pregontare: vitòria de Pirru pro Renzi?