29/04/16

Sìria. Sos aèreos de Assad nche derruent s’ospidale pediàtricu

de Maurìtziu Sale

Deretos  irishexaminer     URL imàgine

In àrabu, Al Quds (Sa Santa) est su nùmene chi, a su sòlitu, impreant pro Gerusalemme. E fiat custu su nùmene chi l'aiant postu a s'ospidale de Aleppo, derrutu suta sos corfos aèreos de Assad, sa note intre mèrcuris e giòbia in pessu colados. A gestire s'ospidale bi fiant sos òmines e sas fèminas de Mèigos sena làcanas. Fiat un'istrutura cun 34 postos de ricòveru e teniat una particularidade: fiat un'ospidale pediàtricu. In ie bi traballaiant a tempus prenu 8 mèigos e 28 infermieris. E cun totu chi bi fiat su pasu bèllicu, cun totu chi Assad aiat leadu s'impinnu morale e formale a lu rispetare, cun totu chi su bonu fiant pipios, sos chi bi fiant acasagiados in intro, Al Quds, in Aleppo, est istadu su primu e su bersàlliu prus corfadu dae sa fùria guvernativa. Unu disacatu.

Paret  - cunforma a su chi at decraradu a sa Cnn su responsàbile de s'imprenta pro Mèigos sena làcanas -  chi siant prus de 50 sos mortos cunfirmados finas a como. E mortu fintzas s'ùrtimu de sos pediatras Mohammed Wasim Moaz, 36 annos una vida dedicada a sos malàidos prus minores, prus dèbiles e disamparados: sos pipios. Sena metàforas, sena retòrica, sena cherta de eroismos in donu, podimus cunfirmare chi s'assentu de Assad non tèngiat nudda de umanu in prus chi non de polìticu. Sende chi in custa manera - cun s'iscusa chi s'atacu fiat contra a sos militzianos de s'istadu islàmicu e contra a sos jihadistas de al Nusra - at, in pràtica, legitimadu sos atacos de mèrcuris e sigilladu s'agabbu de su pasu bèllicu. Pasu nàschidu e ratificadu, ammentemus, in su mese de freàrgiu in pessu coladu. Como sos negotziados pro sa paghe chi bi fiant in cursu in Ginevra sunt torra firmos a dae chi sa delegatzione de s'opositzione siriana at annuntziadu chi si nche retirat dae sa mesa de sas tratativas.