11/04/16

Yemen. Intradu in vigore su pasu bèllicu rechestu dae s’Onu

de Maurìtziu Sale

Deretos Afp   URL imàgine

Istende a sas acontèssidas  de s'annu in pessu coladu, dae cando sunt cumintzados sos assàchios, cada noa nos nche crompat dae su Yemen paret abba in logu de sicàngiu. Pagas, su prus cuntaminadas e belle semper rebestas. Imbetzes oe, in intro de note, s'agentzia  Afp, presente in su territòriu dae cando est cumintzadu su cunflitu,  at dadu a intèndere chi su pasu bèllicu rechestu dae s'Onu siat cosa fata e chi, pro su momentu fintzas s'Aràbia saudita si sia rèndida a la rispetare. S'arressade su fogu est mòvidu a mesunote, ora locale yemenita.  Sos sauditas, ghia de sa coalitzione contra a sos rebelles Houthi, ant detadu deretu cunditziones noas. Sunt dispostos a atzetare su pasu bastis chi non b'apat  atziones de sos militantes isciitas chi sunt apogiados dae s'Iran. Matessi istrumentos,  matessi mùsica de semper. 

A su chi si leghet in s'agentzia, unos cantos tzitadinos parent animosos. «Isperemus chi s'impòsitu de s'Onu regat e chi cadaunu de sos atores de su cunflitu, lu rispetet» at naradu Abdullah Zawqri residente in Saana «Su pasu est una tirada de àlinu pro totu cantos semus e podet èssere un'inditu pro acabbare una gherra tzivile chi nos morit a intro e a foras» at agiuntu unu giovaneddu chi fiat a costàgiu suo. A rodeu petzi caras afrigidas, ispabatadas, carenas isalenadas, terrore in ogros e in s'ànima. Gente isporada manna. Sos rapresentantes de s'Onu ant dadu a intèndere chi bi diat àere unu negotziadu pro sa paghe definitiva giai su 18 de abrile imbeniente. 

Ammentamus chi sos primos assàchios de sa coalitzione saudita sunt mòvidos in su mese de martzu de su 2015 e chi teniant sa punna, in prus de blocare s'avantzada de sa rebellia Houthi, de nche torrare a sètzere a caddu s'ex presidente (e alleadu saudita) Abd Rabbuh Mansur Hadi. Dae tando, si càrculat, sos mortos sunt prus de 6300 e 1millione e mesu sos isfollados.