14/05/16

Casteddu-Salernitana 3-0

de Lisandru BeccuA promotzione conchistada b'at ancora un'obietivu chi diat pòdere dare prestìgiu a sos òmines de Rastelli. Su primu postu. Resurtadu chi diat pònnere sa cariasedda subra de un'istajone meravigiosa. Però tocat de fàghere sos contos cun su Crotone chi est duos puntos a dae in antis. Fintzas Juric sa promotzione la cheret conchistare a manu prena. Ma colemus·nche a sa partida cun sa Salernitana.


Sos campanos tenent bisòngiu de puntos pro si sarvare e, pro custu, fintzas unu parègiu podet dare chi no lis bastet.
Sos ruju-biaitos cumintzant bene creende tres ocasiones in sos primos minutos. Joao Pedro est su prus ativu in dae in antis ma sos granados si defensant bene. Totu su restu de su primu tempus est bastante echilibradu fintzas si su Casteddu dat carchi anneu in prus a sos aversàrios. Sas iscuadras proant a pùnghere ma sas atziones non sunt determinante e su primu tempus si nche tancat gasi.

In su segundu tempus sa Salernitana ispinghet de prus e apretat sos casteddajos. A su de 57 minutos Donnarumma proat a leare sas mesuras ma su tiru nch'essit a foras. Nche colant chimbe minutos e sos òmines de Rastelli andant in vantàgiu. Di Gennaro òperat unu tiru dae su cugione e Salamon cun sa conca, a corfu seguru, li dat s'addobbada detzisiva. Sa botza però nch'iscudet a sa traessa e torrat in segus a sos pees de su defensore polacu chi, de destru, sinnat s'1-0. Su Casteddu li truncat sas ancas a sa Salernitana a su de 75 minutos. Joao Pedro nch'intrat a s'àrea e cunsinnat sa botza a Giannetti chi non si lu fartat su 2-0. Non bastat però. Sa faina si còmplicat cando sos òmines de Menichini abarrant in deghe. Bernardini espulsu pro un'intrada fea a Fossati. Oramai sos istràngios sunt cundennados a sa derrota. A pustis de unu minutu arribat fintzas su de tres. Est Sau custa borta a nche la pònnere in intro gràtzias a su passàgiu detzisivu de Deiola. 3-0 tundu tundu. 

Como totus a Pratza de Yenne a festare sa promotzione. In prus, gràtzias a sa vitòria de su Tràpani contra a su Crotone (3-0), su Casteddu at postu sa fritza e nch'at coladu sos calabresos a su primu postu in classìfica. Como pro bìnchere in bellesa su campionadu bi mancant 90 minutos chi cherent giogados cun conca.

Formatziones

Casteddu: Storari, Pisacane, Murru (65' Murru), Capuano, Salamon, Di Gennaro (91' Dessena), Fossati, Deiola, Joao pedro, Farias (62' Sau), Giannetti.
Allenadore: Massimo Rastelli

Salernitana: Terracciano, Bernardini, Empereur, Colombo, Rossi (75' Oikonomidis), Pestrin, moro, Zito (91' Franco), Donnarumma, Coda, Nalini (83' Tuia).
Allenadore: Leonardo Menichini.

Gol: 57' Salamon, 75' Giannetti, 80' Sau

Espulsos: 79' Bernardini