31/05/16

Casteddu Tzitade metropolitana, Istatutu aprovadu

de Maurìtziu Sale

Deretos aegee.org  URL imàgineS’ente in pessu nàschidu est a pitzu de deghesete Comunas e de una tzitade metropolitana. Sas funtziones provintziales nch’ant a colare in cabu a Casteddu cun lege regionale apòsita. S’amministratzione ordinària nch’est belle acabbada. E como b’est finas s’Istatutu pro regulamentare sa vida in intro a s’entidade giurìdica noa.

Su documentu nch’at barigadu s’aprovatzione su 23 de maju in pessu coladu e est isetende  petzi sa publicatzione. Sa matessi normativa at a assignare, partzende·los, sos poderes e sos còmpitos a sos rapresentantantes noos, intre Tzitade e Provìntzia de su Sud. «B’at cumintzende  un’era noa, – at naradu custu mangianu su sìndigu pro tempore Zedda presentende s’Istatutu in pare cun sos àteros sìndigos e consigieris – in sas dies imbenientes amus a pesare sos progetos chi ant presentadu totu sos àteros sìndigos».

Zedda at dadu a intèndere chi issu s’est giai mòvidu conca a unu venidore profetosu a dae chi – at decraradu - «b’at arribende 168milliones de èuros frutu de su Patu cun su Consìgiu de sos ministros. Como semus collende a pare e crobende totu sas rechestas de sos àteros sìndigos  - at acraridu -  e sas de su Patu intre Regione e Istadu italianu pro nch’istransire sos “dopiones”. Nos auguramus de nche pòdere acabbare su traballu intro de su mese de làmpadas».