13/05/16

Dilma Rousseff destituida. E como, ite b'at a acontèssere in Brasile e in Amèrica latina?

de Màuru Piredda

Deretos Carlos Henrique Latuff. Url imàgine
 
A Dilma Rouseff l'ant destituida. Su Senadu brasilianu (55 votos a favore contra a 22) at cunfirmadu s'orientamentu essidu a campu in sa Càmera su 17 de abrile coladu. Sa presidente, esponente de su Partidu de sos traballadores de Luiz Inácio da Silva (su sindacalista "Lula"), est como suspesa dae s'incàrrigu pro 180 dies, su tempus chi bi cheret pro chi sa commissione parlamentare de inchesta fatzat su traballu suo pro iscumproare, o nono, sas acusas chi l'ant indiritzadu. De custa manera, su presidente vicàriu Michel Temer (de su Partidu de su movimentu democràticu, unu tempus alleadu de su Pt) s'at pigadu su poderiu formende unu guvernu nou, monosessuadu e galu prus serente a sos interessos de sos industriales.

S'ex gherrillera est acusada de àere alteradu su bilàntziu de su 2014 pro ammustrare a sos eletores (cramados a votare in s'atòngiu de su matessi annu) unu saldu negativu prus bassu. B'at àteru a rodeu: Dilma est finamentas acusada de àere otènnidu finantziamentos dae Petrobras pro sa campagna eletorale sua. Ma custu no est s'argumentu chi sustenet s’opositzione pro una resone prus chi non simple: prus de su 60% de sos parlamentares brasilianos sunt implicados in custu tipu de corrutzione. A nch'intrare mègius in sa chistione cheret nàrrere a bogare a campu totu su restu. 

Dilma faeddat de "golpe": «Cando unu presidente - at naradu - est acusadu de unu crìmine chi no at commitidu, non semus cara a un'imputatzione ma a unu corfu de istadu. Apo a sighire a gherrare pro chi guverne finas a nch’agabbare su mandadu». Ma sos golpistas de oe sunt sos chi su Pt aiat pintadu comente progressistas. Galu. Setores de manca narant chi est unu golpe pro corfare sos paisos Brics (Brasile, Rùssia, Ìndia, Tzina e Sud-Àfrica). Ma est s'andanta de s'economia tzinesa a àere contribuidu a sa situatzione econòmica brasiliana atuale conchistende sos mercados de s'Amèrica latina (a comintzare dae s'Argentina e dae su Tzile). 

Sa crisi brasiliana, duncas, non dipendet petzi dae sas chistiones giuditziàrias. Pro cumpètere in su mercadu regionale e mundiale, finamentas su Brasile nche deviat cròmpere a una polìtica galu prus liberista e austera destruende sas conchistas otènnidas in sos annos. E pro custu sa popularidade de Dilma nch'est calada a sos mìnimos istòricos. S'ocasione mègius, duncas, pro chi sos setores prus radicales de su ladus filopadronale si nch'illìberent pro semper de unu guvernu de sinistra. 

Chi custu siat unu golpe meru e sìncheru o nono (a sa segura no est che a su venetzuelanu de su 2002 contra a Hugo Chávez), sas acontèssidas de custas dies ant a pòdere sonare che a una provocatzione. Su fuete de sa contra-rivolutzione at a pòdere dare impèllida a su movimentu de sos traballadores, ingannadu dae sas retzetas de su Pt, e a una generatzione noa de militantes. De prus, s'ammentu de su golpe de su 1964 est galu friscu. Paret, duncas, chi bi siant totus sos elementos pro chi su pòpulu si torret a protagonista. E pro chi sos bisos de unu Brasile e de un'Amèrica latina illiberados dae s'opressione e s'isfrutamentu, non si pesent in fumu.