09/05/16

Eletziones. Listas presentadas belle in totue

de Lisandru BeccuSu 5 de làmpadas, in 99 comunas de s'ìsula s'at a votare (dae sas 7 de mangianu a sas 11 de sero). Sas comunas cun prus de 15mìgia abitantes sunt ses: Casteddu, Carbònia, Terranoa, Sìnnia, Cabuderra e Pauli. Inoghe at a bàlere su sistema majoritàriu a turnu dòpiu e su ballotàgiu eventuale at a èssere su 19 de làmpadas.

B'at 10 comunas chi sunt amministradas dae su cummissàriu istraordinàriu: Bultzi, Biddesatu, Santu Giuanni Suèrgiu, Orgòsolo, Orane, Bòrore, Pauli, Domusnoas, Nuragus, Biddanoa de Forru. Anela e Austis imbetzes sunt sas ùnicas comunas chi no ant presentadu peruna lista in intro de sàbadu a mesudie. E como lis tocat 12 meses de cummissariamentu.