25/05/16

Frantza, notes fichidos e dies de atzione. Ma b'at chie pedit s'isciòperu generalizadu finas a su retiru de sa "loi travail”

de Màuru Piredda 
 
Deretos Jean-Sebastien Evrard, Afp. Url imàgine
 
Arrennegu sotziale, firmesa de vitòria, anneos peri sa Frantza. Temperaturas beraniles a banda, sunt dies prus chi non caentes sas chi nche sunt colende in custu maju tintu a ruju comente àteras bias in s'istòria. Su guvernu sotzialista (nointamen su nùmene) non nde cheret s'intesa de fàghere unu passu a dae in segus. Sa riforma de su traballu, nât chi, non si tocat. Gasi, in prus de no àere pigadu in cunsideru sas notes a sa ritza (“Nuit debout”) chi dae s'acabbu de martzu ànimant sas pratzas frantzesas, s'esecutivu ghiadu dae Manuel Valls non paret intimoridu (a su nessi est su chi narant) dae sa crèschida de sa mobilitatzione traditzionale operaja.  
 
«S'istadu – custos sos faeddos de su primu ministru – est dende proa de grandu determinu». E, referende·si a sos blocos de sas rafinerias (votadu dae sas assembleas), «amus a sighire a las evacuare». Pro cras est prevìdida una die noa de atzione. Un'àtera est programmada pro su 14 de làmpadas, cando at a comintzare sa dibata in su Senadu. Ma intre una data e s'àtera b'at tres chidas de tempus. «Sa Cgt – at naradu Philippe Martnez, segretàriu de su sindacadu – proponet s'estensione de sos isciòperos a sa metallurgia e a su cummèrtziu». In su movimentu operaju frantzesu b'at chie narat chi petzi faghende gasi, e annoende die cun die sa protesta, su guvernu at a pòdere tzèdere.