11/05/16

Frantza, a sa "riforma" de su traballu li bisòngiat sa decretatzione de urgèntzia

de Màuru Piredda

Deretos Askanews. Url imàgine
 
Dae cando s'idea sotzialista est essida a campu, sos cuntzetos de riformas e de riformismu ant chertu nàrrere una cosa ebbia: megioru de sas cunditziones materiales de sos traballadores, mancari sena nche cròmpere a sa conchista de su poderiu polìticu (punna de sos rivolutzionàrios) e a s'interru definitivu de su capitalismu. Tocat a nche torrare a sa cuntierra intre Eduard Bernstein e Rosa Luxemburg pro cumprèndere mègius sa chistione. In tempos de oe sos cuntzetos mentovados faghent parte de un'àtera narratzione: sa chi serbit a catzigare sos deretos sotziales. Chie disafiat custas riformas, si lu dat su sesi, est unu cunservadore. In Frantza su guvernu sotzialista est riformista ca est a proa a aprovare sa riforma de su traballu chi agradat a sos industriales. 

Ma sigomente custa narratzione non torrat a prus de carchi parlamentare sotzialista, su guvernu at a ricùrrere a sa decretatzione de urgèntzia prevìdida dae s'artìculu 49.3 de sa Costitutzione. Gosi su Financial Times, prus chi non craru: «Sa mesura dràstica ponet in evidèntzia sa debilesa de Hollande e sas tensiones chi sunt faghende a cantos sa manca conca a sas presidentziales de s'annu chi benit». S'àtera cosa chi non torrat est sa defensa de sa dialètica parlamentare dae banda de Le Pen: «Pro su guvernu s'ubbidièntzia a sa Ue tenet prus importu de s'espressione democràtica de su Parlamentu»

Cras, 12 de maju, su progetu at a pòdere èssere firmadu dae una motzione de tzensura promòvida dae sa dereta. A como mancat una motzione simigiante dae sa manca. Ma sighit a mancare sa cunvocatzione de un'isciòperu generale agiornadu die cun die. Bi dênt àere mobilitatziones noas cras, su 17 e su 19. Partzidas s'una dae s'àtera. Cun su perìgulu de isfiancare su movimentu de sos traballadores, sos ùnicos chi in custu tempus ant mantesu sa narratzione issoro contra a cale si siat riforma semàntica de su cunflitu de classe.