24/05/16

Idomeni, Grètzia. Cumintzat oe sa tràmuda de 8400 pròfugos

de Maurìtziu Sale

Deretos rtve  URL imàgine

Campu pròfugos de Idomeni, in Grètzia a làcana cun sa Matzedònia. Unos cantos giornalistas, parafrasende a Dante cun una similitudine forsis atrivida, ma serente, l’aiant definidu su Limbu infernale. Unu logu a ue fiat fàtzile a intrare, contra a sa voluntade, ma dae ue fiat impossìbile a fuire. Una cundenna. Unu Limbu, pròpiu. Unu cugione in ue nch’iscontare sos pecados finas sena nd’àere cummìtidu. Mescamente sos pipios. A chentinas, a mìgias, issipidos in una cherina istrinta, ludrosa e sena venidore.

Oe, sas autoridades gregas ant cumintzadu s’òpera de bonìfica, tramudende·nche sos pròfugos, totu sos disamparados, duncas finas sos pipios, a aterue. Unu pòpulu de pagu prus o mancu, 8400 pessones in tràmuda obligada. Deretos a àteros logos de acasàgiu, aprontados in s'ìnteri a setentrione dae Idomeni. Giassos in ue, promintent sos guvernantes, ant a istare meda mègius. Pro cantu potzat istare mègius un’òmine fuende, in cherta de sorte bona pro issu e pro sa famìlia sua. In logu istràngiu. In logu custrintu, sena libertade de movimentu, sena prus nùmene nen caràtere. Ànimos rèndidos dae sa timòria, dae sa povertade. Sena peruna ispera de lughe. 

Su responsàbile de sa comunicatzione de su guvernu gregu, Giorgos Kyritsis, at asseguradu chi sa politzia no at a impreare perunu apretu, nen sa fortza. Baddu pro ite tando  – istende a su chi si leghet in su comunicadu – at a àere agiuntu chi «sas unidades de politzia ant a èssere 20. Binti iscuadras de 20 agentes cadauna».  400 politziotos in assentu anti-sommossa. Unu cada 21 pròfugos, incruidos pipios e betzos, chi nche crompent belle a su mesu. Paret comente chi in àeras, marinende minetzosa, si nch’intendat sa rechesta de sas rechestas. Imperativu nàschidu  cando su continente prus antigu s’at postu in coro chi chèrgiat a nch’isòrvere totu sas tulumbas de impèigu, costet su chi costet.  L’est pedende  s’Europa.