28/05/16

Igrèsias in pratza pro sa defensa de s'ospidale

de Lisandru Beccu
Deretos Ansa, Url imàgine
 
Una deghina de pessones, custu mangianu, ant ocupadu s'àula consiliare de sa Comuna de Igrèsias. Sa protesta, acumpangiada dae una manifestatzione de 500 pessones, est mòvida dae carrera de su XX de Cabudanni finas a nche cròmpere cara a su palatzu tzìvicu. Posca, dae cue, calicunu at detzisu de intrare a sa Comuna pro dare prus visibilidade a sa protesta.

In pare cun sos tzitadinos e cun su comitadu “Uniti per la salute”,  ant leadu parte a sa martza finas Cgil, Cisl e Uil pedende chi s'ospidale Cto siat classificadu comente istrutura de primu livellu e chi abarret abertu cada die 24 oras subra de 24.

Duncas, sa re-organizatzione sanitària de s'ìsula sighit a pesare chistiones - «Cherimus unu servìtziu adeguadu pro totu su Sulcis e rispetosu de s'artìculu 32 de sa Costitutzione» - at naradu sa gente - «su Cto non si tocat».