01/05/16

Istanbul. Prima Die trùbula, unu mortu

de Maurìtziu Sale

Deretos Afp  URL imàgine

B'at nessi unu mortu oe, in Istanbul, a pustis chi sa politzia at impreadu sos cannones a abba e sos lagrimògenos pro nche dispatzare sos manifestantes chi cheriant cummemorare sa prima die de maju, in pratza. Aiant però seberadu una pratza proibida pro tzelebrare: pratza Taksim. Logu in ue sa lege at postu su vetu  de si collire a pare pro cale si siat eventu. In particulare pro sa festa de sos traballadores. Cunforma a su chi si leghet in Hurriyet, cuotidianu turcu de livellu internatzionale, unu manifestante, Nail Mavus, de 57 annos, nch'at bintu unu corfu pròpiu dae una de sas màchinas cun sos idro-cannones. Rutu est a costa longa e sas rodas ant fatu su restu. Est mortu a sa pagora, in s'ospidale in ue a nudda est servidu s'interventu de sos mèigos. 

E abba e gas ant impreadu fintzas pro nch'istrajare unas 40 pessones chi fiant chirchende de intrare a Pratza Taksin, sena peruna bandera o iscrita chi lassaret pessare a una manifestatzione de sentidu laborale, ma petzi festa. In Istambul sunt 25mìgia sos politziotos impinnados averguende sa cunduta de sos manifestantes e bardende sas intradas a sa pratza famada. Custu acontesset in Turchia in ue, l'ischimus, sa democratzia est a pàmpalas. In ue sa democratzia non bi reventit a amparare sos fìgios suos. Una mama disisperada. E cara a una mama pranghende, si diat dèvere incurbare fintzas Deus.