07/05/16

Londra. Sadiq Khan, laburista e musulmanu, est su sìndigu nou de sa metròpoli

de Maurìtziu Sale

Deretos tio.ch   URL imàgine

Oe in die, fintzas si parent cosas de pagu contu, finas si totus tirant a nche l'istransire e a la pònnere a un'ala, sa chistione religiosa, s'assentu chi diat dèvere èssere ìntimu e petzi ispirituale, cherende·lu o mancu, essit semper a pìgiu. E a pìgiu est essidu, in totu sos giornales inglesos e internatzionales, su fatu chi Sadiq Khan - su sìndigu nou de Londra - siat musulmanu. Podiat èssere catòlicu, induista, buddhista o àteu e forsis non diat àere pesadu totu custa mùida.

Ma oe, s'ischit, su mundu islàmicu ponet in birbìllios, cando non ponet anneu e in sa tzitade de sas tzitades, sa prus aberta a sas culturas istràngias, oe, s'atzentu est marinende subra de sa conca sua. Laburista, progressista, ca a li nàrrere comunista est agigu atrividu, Khan at mòvidu sos primos passos a s'iscùsie, frantu a unu chirru in su mundu polìticu e sotziale londinesu. Ma semper faghende, semper meledende e semper mirende a unu benidore chi learet in cunsideru su ladus sotziale, in una tzitade istremenada che a Londra. Su de su traballu, de sas minorias, de sos prus dèbiles e de totu sos chi, che a issu, ant dèvidu e devent punnare die cun die, pro si nche sestare un'origheddu in sos aposentos econòmicos e polìticos chi contant. 

Istende a sos datos finales, difùndidos custu mangianu, Khan, 45 annos, fìgiu de emigrantes pachistanos, at leadu su 56,8% de sos votos, contra a su 43,2 de Tory Zac Goldsmith, cunservadore, 41 annos, un'erèntzia de milliardàrios aristocràticos londinesos dae prus de una generatzione. Resurtados belle definitivos in intro a un'afluèntzia assentada pagu prus o mancu in su 46%, sa prus arta a livellu locale in sos ùrtimos annos. «Non pariat cosa possìbile, ma su pòpulu est semper soberanu. E s'isperu suo, oe, nch'at barigadu sa timòria!», at decraradu a pustis de sa noa chi nche l'at bidu sètzidu a caddu de sa cadrea prus arta.