13/05/16

Mortu Giosepe Sciola, artista de sa pedra

de Lisandru Beccu

Deretos Aurelio Candido. Url imàgine

“Pinuccio”, gasi lu mutiant in italianu, si nch'est andadu custu mangianu a cajone de una maladia. Teniat 74 annos ma ancora una gana manna de fàghere cantare sas pedras suas. 
  
S'artista de Santu Sparau at cumintzadu sa carriera sua a minore. A pustis de su litzeu artìsticu at frecuentadu su Magisteru artìsticu in Firentze e s'Acadèmia internatzionale de Salisburgu. Giosepe Sciola fiat divènnidu unu sìmbulu de sa pedra. Dae su 1996, sa chirca sua personale nche l'at giutu a isperimentare tècnicas diferentes de intzisione finas a nche cròmpere a sa musicalidade de sa pedra. 
  
Monolites chi s'iscultore at espostu in totu su mundu e chi ant a rapresentare, in sos sèculos, s'imprenta sua.