19/05/16

Mortu Marco Pannella

de Maurìtziu Sale

Deretos succedeoggi  URL imàgine

S'est rèndidu pagu prus o mancu a ora de sa una, Marco Pannella. Eris l'aiant ricoveradu sende crìticas sas cunditziones de salude chi rechediant unu controllu mèigu fundudu e costante. A nudda est serbidu però s'agiudu de sos dutores. A 86 annos, cròmpidos su 2 de maju in pessu coladu, fiat semper in possa pro su chi pertocaiat s'atza e s'atzione polìtica suas. Non fiat òmine dispostu a si nche fàghere acorrare in su cugione e mancu a si nche fàghere acucare a sa cadrea. Cada ocasione fiat bona pro abèrrere batalla, pro allùghere s'atentu natzionale e internatzionale subra sas chistiones dìligas chi totus connoschimus. E pagu prus o mancu totus, fiant ligadas a sa libertade individuale. Dae su divòrtziu, a su sèberu in cabu a sa fèmina si aurtire o mancu, a s'impreu de sas sustàntzias proibidas lèbias, marijuana in primis. Cara a su mundu si presentaiat comente radicale, sotzialista (sui generis nda), liberale, federalista-europeu, anti-clericale, anti-proibitzionista, anti-militarista e contra a cada forma de violèntzia. Che a totu sos mannos, a bias si nch’est rutu a intro de carchi trampa e contradditzione. Si podet nàrrere, però chi si nche siat boladu cuntentu cando, dies a oe, at connotu aprovada sa lege in contu de uniones tziviles. Una intre sas grandu punnas de sa vida polìtica sua. Deputadu de sa repùblica italiana dae su 1976 a su 1992, grandu pensadore e mescamente faeddadore, a s'ala sua at a lassare unu bòidu chi, a oe, nemos est a tretu de pòdere prenare.