12/05/16

«Salvini nazista», su Tribunale de Torinu assolvet a Ferrero

de Màuru Piredda
 
Deretos quotidiano.net. Url imàgine
 
«Salvini no est un'isciacallu. Sos isciacallos movent sighende s'istintu animale, sena càrculos. Salvini, a s'imbesse, impreat sos disacatos produidos dae su neo-liberismu pro ghiare a manera sientìfica sa gherra intre pòberos e pro inditare sos istràngios comente cabros bìblicos. Salvini no est un'isciacallu ma unu nazista, che a sos chi, a su comintzu de sos annos '30, aboghinaiant contra a su complotu giudàicu massònicu». Fiant sos faeddos de Paolo Ferrero, segretàriu de Rifondazione comunista, iscritos in Facebook in su mese de abrile de su 2015. Su cabu de sa Lega Nord, pro parte sua, l’aiat cuereladu a Ferrero. 
 
Ma sa noa de sas oras coladas est chi su Tribunale de Torinu at emìtidu una sentèntzia prus chi non crara: Ferrero aiat espressadu petzi «unu giudìtziu negativu referidu a s'istrategia polìtica impreada dae Salvini pro balangiare unu cunsensu populare ampru». Unu cunsensu fundadu subra su «discuntentu cajonadu dae sa crisi econòmica e finantziària». Pro Ferrero - cuntentu mannu de sa sentèntzia - «a mutire sas cosas cun su nùmene issoro est su primu passu pro si pòdere defensare dae chie torrat a propònnere tesis chi in su tempus coladu nos nch'ant giutu a sa barbaridade».