15/05/16

Sièntzia informàtica. S’algoritmu tramperi (parte segunda)

de Maurìtziu Sale

Google, però oe est perdende sa gherra contra a Facebook. Podimus nàrrere chi s’orizontalidade sua o sos ligàmenes suos, non nos servant prus. Nos nche semus acarende a unu trèmene chi paret prus seguru, ma chi imbetzes est prus perigulosu meda. Su Web de sos sitos sotziales est verticale. Nois movimus dae unu nùmene, eja, ma abarramus subra de cussu nùmene. 

Non chircamus, ma agatamus totu su chi nos proponent. O mègius su chi nos imponent cun unu sistema complicadu e perigulosu chi si nch’est ingurtende totu. Sos giornales, pro nàrrere, sunt collidos a pare, inglobados (Embedded in inglesu) non prus impreende su sistema de agregatzione de sos ligàmenes. Ma sunt publicados deretu in Facebook cun unu sistema verticale.

Intro de pagu tempus, cale si siat utente comunu de Facebook at a pòdere publicare cun su matessi sistema. No ant a pònnere prus su ligàmene a s’artìculu o a su blog issoro, pro lu cumpartzire, ma at a èssere Facebook matessi a si nche lu leare e a lu publicare impreende un’algoritmu particulare.

Totu at a èssere che pare. Pro nàrrere, duos giornales de màdrighe polìtica diferente o oposta, ant a esìstere in su matessi logu e in su matessi momentu. Ant a èssere publicados comente chi siant sa matessi cosa. Nemos at a èssere prus a tretu de nche nde sejare sa diferèntzia. Ma mancu a tretu de si pòdere opònnere a custu sistema, a custu podere nou, forte e sena controllu.

Sa publicatzione de sas noas inglobadas dae custu algoritmu at a dare una lestresa de risposta in sa cherta e una difusione chi, a oe, non tenet cunfrontu perunu cun su sistema oramai betzu de sos ligàmenes. In pessu bator annos pro imbetzare. Petzi chi a disinnare non semus prus nois, ma un’algoritmu. S’algoritmu tramperi de segunda generatzione.

Pro custu,  totu sos intelletuales chi faghent de coddos cando lis mentovamus su podere de su Web e chi sighint a bìvere in su mundu analògicu issoro, diant dèvere cumintzare a s’intèndere agigu prus presos, agigu prus interessados. Ca est una faina chi pertocat a totus e nemos l’at a pòdere istransire.