03/05/16

Vetura sena tzaferru. Prontu s'acordu Fca/Google?

de Màuru Piredda
 
Unu protòtipu de vetura Google. Deretos Ansa
 
In s'ìnteri chi bisamus veturas chi non boghent fragos e benenos, paret chi Fiat Chrysler Automobiles e Google nche siant crompende a s'acordu pro realizare sa màchina priva de tzaferru. Sa noa l'aiat antitzipada carchi die a oe dae su Wall street journal. A su chi si narat (crìpticu Marchionne), Fca diat dèvere pònnere in òpera unos chentu protòtipos pensende a sa presentatzione ufitziale in su Salone de Detroit, in ghennàrgiu. Sa monovolume Pacifica, s'at a pòdere comporare (si chistionat de unu nùmeru limitadu e petzi in Califòrnia) a pustis chi at a èssere isperimentada, nât chi, pro un'annu o barda. No at a èssere cosa de como, duncas, sa vetura sena ghia. Pro como abarremus cun sas pregontas galu sena risposta in contu de subra-produtzione, de petròliu e de emissiones, de profetos de Marchionne e de salàrios de operajos de su setore.