09/06/16

Aberit petzi su 25% de sa Tàtari-Terranoa, su restu non s'ischit

de Lisandru Beccu

Deretos GoogleMaps


S'inauguratzione diat dèvere resurtare sa chida chi intrat e diat dèvere interessare pagu prus o mancu una bintina de chilòmetros. Est custu, pro como, su resurtu de sa Tàtari-Terranoa, costada in totu 1 milliardu de èuros.


Sos tretos chi ant a èssere abertos sunt petzi bator: sos nùmeros 0 e 1 chi movent dae Terranoa a Monti e sos tretos 7 e 8 dae Àrdara a sa 131. S'asfaltu est istèrridu, sos cartellos sunt collocados e gasi etotu sas barrieras laterales de amparu. Mancat petzi chie, cun bantu mannu, comente si costumat in Itàlia, bèngiat a segare su nastru de presentada, leende·si sos mèritos chi non tenet. Fintzas ca mèritos bi nd'at pagos e nudda. 

S'infrastrutura nche deviat èssere acabbada dae ora, ma sa data de cunsigna nche l'amus barigada, agiunghende annos a sos annos. In prus b'ant pensadu sos iscàndalos giuditziàrios, sas tangentes e sa burocratzia a pònnere su frenu a un'òpera essentziale, chi a s’ìsula li bisongiaiat dae tempus meda. Dae su 1995 finas a oe, in su caminu betzu a duas corsias, b'at mortu pagu prus o mancu 90 pessones.

Como abarrant de cumpletare sos tretos 2,3,4,5,6,7 e 9. Su nùcleu de mesu de s'artèria. Calicunu est belle firmu pro problemas burocràticos e carchi àteru est belle acabbadu. Sa promissa est chi su caminu a bator corsias siat prontu pro su 2018, ma in pagos bi diant iscummìtere una sesina.