28/06/16

Brexit: su parlamentu europeu votat a favore de sa separatzione

de Lisandru Beccu

Deretos lìberos

Su parlamentu europeu at rechestu a su Rennu Unidu de ativare deretu su protzedimentu pro sa separatzione dae s'Unione europea. S'assemblea, cun 395 votos a favore e 200 contràrios, at aprovadu una risolutzione chi pedit a su primu ministru David Cameron de aplicare s'artìculu 50 de su tratadu de Lisbona, pro ativare s'essida dae s'Ue.

Sa faina est inevitàbile pro tutelare s'integridade de s'Unione e pro non nch'intrare in una fase de intzertesa. In àula b'at àpidu momentos de tensione cando sunt intervènnidos su presidente Jean-Claude Juncker e s'èuro-deputadu britànnicu Nigel Farage.