09/06/16

Fàbiu Aru li proat sos chircos a sa bitzicleta noa binchende e cumbinchende

de Maurìtziu Sale

Deretos cyclinside  URL imàgine

«C'est ce dont le cyclisme a besoin». Custu est su chi li bisòngiat a su tziclismu. Sunt faeddos de Contador a pustis de sa de tres tapas de su  Giru de su Delfinadu (in frantzesu  Dauphiné; in otzitanu Daufinat de Vianés nda), bìnchida dae Fàbiu Aru. «L’at leadu sabore a sa vitòria, s’est bidu in sa Vuelta. At a tocare a lu bardare dae a curtzu in su Giru de Frantza», at agiuntu su campione ispagnolu.

Una tapa, mòvida dae a Boër-sur-Lignon fintzas a Tournon-sur-Rhône, de 187,5 chilòmetros. Una gara in lìnia si podet nàrrere, sena trempas chi poderent bogare a campu su talentu suo de iscaladore. Ma Fàbiu bi proat su matessi, bi creet e in prus devet collaudare sa bitzicleta noa e sejare·si sa cunditzione atlètica pro su grandu giru de su mese de trìulas: su Tour de France. 

A su de 11 chilòmetros disinnat pro s’atacu. Si fùrriat a palas pro abbaidare chie b’at in su grupu cumpatu. Paret chi non b’apat  nemos chi lu potzat pensamentare.  Contador, in màllia groga, nch’est in mesu aorrende·si sa fortzas e controllende sos aversàrios de classìfica. Alberto non bi pensat a Fàbiu, non tenent in cusideru s’ipotesi chi potzat atacare in logu paris, sena sos montes chi costumat a iscalare cun sa gràtzia de una muvra. 

E imbetzes su sardu, in s’ùnica trempa de sugunda categoria, pagu prus de unu chilòmetru e mesu cun pendèntzia a su 6,8%, si pigat su logu, barighende·nche su montigru a dae in antis de su grupu. Sa diferèntzia manna però la faghet cùcuru giosso, in ue  pro sòlitu s’iscaladore campidanesu tenet dificultades a mantènnere su passu, mescamente si a banda de palas giughet su grupu mossighende·li sos carcàngios. Ma no eris. 

Assentada sa cadena subra de su 53, isorvet una carrera cun puntas de 70/75 km/h mantenende semper su grupu a una chimbantina de metros, girende·si a s’ispissu pro valutare sa distàntzia e gasi fintzas a su traguardu, barighende·nche·lu cun sos bratzos artziados a chelu.

A tempus prus.