22/06/16

In su girone F s'Ungheria e s'Islanda cumandant sa classìfica a 5 puntos

de Lisandru Beccu

Incarca subra de s'imàgine pro l'ismanniare

In sos minutos de recùperu s'Islanda conchistat sa vitòria chi li permitit de si cualificare a su turnu imbeniente. Bodvarsson nche giughet in vantàgiu sos suos a su de 18 minutos, ma bi pensat Schopf a paregiare sos contos a su de 60 minutos. Sa partida pariat cundennada a acabbare cun unu parègiu, ma sos isulanos, a su de 94 minutos, movent in contratacu e nche marcant su gol de sos tres puntos cun Traustason.
Su Portogallu imbetzes otenet su de tres parègios a fila a pare, ma recùperat a Cristiano Ronaldo chi, in sas ùrtimas partidas, fiat agigu in umbra. S'Ungheria cumintzat bene e a su de 19 minutos nche marcat su vantàgiu gràtzias a su mànchinu de Gera. Su parègiu lusitanu arribat cun Nani in antis de sa pàusa. In su segundu tempus est torra s'Ungheria a paregiare cun unu tiru lìberu de Dzsudzsák chi corfat a sa barriera e nch'intrat a porta. Su Portogallu torrat a paregiare e custa borta bi pensat Ronaldo cun unu bellu corfu de tacu. S'àteru gol de Dzsudzsák arribat a su de 54 minutos, ma non serbit a nudda ca Ronaldo torrat a paregiare a su de 62 minutos cun unu corfu de conca. Acabbat 3-3.