08/06/16

Stefano Cucchi: su Pg, “vìtima de tortura comente a Regeni”

de Maurìtziu Sale

Deretos Ansa. Url imàgine


In su protzessu de apellu-bis, su procuradore generale Eugenio Robolino, est istadu firmu e sàligu meda, oe in sa recuisitòria sua:  «A Stefano Cucchi l’ant torturadu comente in Egitu ant fatu cun Giulio Regeni. L’ant pistadu e mortu l’ant cando fiat in manos de s’Istadu. Ochidu dae sos serbidores suos matessi in càmitze biancu. Tocat a li torrare dinnidade a Stefano, a sa familia sua e a su paisu intreu. Tocat a istransire chi potzat mòrrere sa de tres bias. Sos mèigos chi lu deviant amparare e curare sunt responsàbiles de omitzìdiu curposu; pro issos peruna atenuante genèrica».


Paràulas istèrridas a boghe lada, cara a sa de tres Cortes de assise e de apellu, presentes fintzas Ilaria, sa sorre de su giòvanu disgratziadu e s’abogadu suo Fabio Anselmo.
 «Cuss’ospidale - at agiuntu su procuradore,  a coa – est istadu unu  lager pro Stefano. L’ant privadu fintzas de su pane sende chi fiat tzelìacu. L’ant porridu petzi abba. Nche fiat cròmpidu bradicàrdicu e pròpiu pro custu deviant fàghere deretu carchi cosa; imbetzes no l’ant mancu monitoradu».

Su rapresentante de s’acusa at in finitias cojuadu sa sìndrome de s’inanitzione e  de sa mala-nutritzione chi sos giùighes aiant inditadu in primu gradu, comente sa cuncàusa chi nd’at cajonadu sa morte. In prus de sos corfos retzidos in su momentu e a pustis de s’arrestu, in caserma.