13/07/16

Avisu de arriscu fogos, pro oe su livellu est artu

de Lisandru Beccu


S'ufìtziu de amparu tzivile at emanadu unu comunicadu de arriscu artu pro fogos in pagu prus o mancu totu sa Sardigna. Oe su bentu s'at a furriare a bentu maistru, creschende sos livellos de bàrdia e su perìgulu.