04/07/16

Facebook in sardu: sos promotores pretendent rispetu pro s'idea e pro su traballu issoro

Retzimus e publicamus dae su grupu de "FB in Sardu"«Semus bènnidos a ischire chi eris sero sos mèdios de comunicatzione ant cumpartzidu una noa subra sa faina de Facebook in Sardu.

Cherimus comunicare chi, cando at a èssere, amus a èssere nois de "FB in Sardu" a annuntziare sas noas chi pertocant sas atividades de sa pàgina e de su grupu, non su CSU.

Sa faina de "FB in Sardu" est nàschida gràtzias a s'impinnu de 5 giòvanos chi, cun sa punna de àere una versione de Facebook in limba sarda, sunt resèssidos a collire a pare 20mìgia persones. A sas tradutziones bi sunt traballende sos tzitadinos sardos chi ant manifestadu sa voluntade e su disìgiu de àere una versione sarda de sa rete sotziale prus manna de su mundu. Tzitadinos lìberos o organizados in grupos de traballu chi, sena perunu interessu o fortzadura, ant detzisu de si pònnere a disponimentu cun su contributu issoro.

Semus cumbintos chi su CSU (Coordinamentu pro su sardu ufitziale) si nch'apat pigadu sos mèritos sena los tènnere e invitamus a Pepe Coròngiu e a sos àteros responsàbiles de su movimentu a s'abarrare in tretos issoro, a s'ocupare de sas fainas issoro e a no isfrutare sas angenas pro unu bìculu de visibilidade in prus.


Su diretivu de FB in Sardu»