27/07/16

Frantza. Sa derrota de Aru e su coro caru, craru e sintzeru de Barguil

de Maurìtziu Sale

A manu manca Barguil faeddende cun Aru. Deretos Sportfair. URL imàgine 


Warren Barguil est unu tziclista frantzesu de in pessu 24 annos. Professionista dae su 2013, curret como cun s’iscuadra Giant-Alpecin, est artu unu metru  e otantatrès e pesat sessanta chilos. De sos sessanta, a sa segura, nessi unos deghe nche los tenet in su coro. Unu coro mannu cantu a una domo e grae che roca. In pare cun su sentidu suo personale de òmine giuditziosu e de grandu vàllia morale. 

A ite custos faeddos? A ite custa epìstula de bàntidu? Pro unu pitzinnu chi nch'est cròmpidu in pessu a sa de 23 positziones de sa classìfica generale in su Giru frantzesu? Marchende duncas unu nudda in s’istòria de sa cursa a pedales? Sa cajone est una ebbia. E est una resone umana, de sabiesa, de bona intragna e de inditu pro totu sos giòvanos – e finas betzos – chi istimant custu isport e s’isport in generale. E pertocat dae a curtzu su curridore sardu.

Aru, firmu in sa de sete positziones de classìfica, fiat chirchende su pòdiu e fiat chirchende s’impresa in sas trempas de Morzine. Fiat s’ùrtima tapa in logu de monte de su Tour. Pro Fàbiu, sende currende·lu sa prima bia, non fiat cosa. At chircadu totu su tempus una cunditzione chi no arribaiat. Forsis su pesu de su ruolu, fiat capitanu de s’iscuadra sua. Forsis sa pagu esperièntzia in sa cursa de sas cursas,  su tempus malu, s’abba e  sa grangiola fritas. No ischimus, ma non chirchemus iscusantes a dae chi mancu issu nd’at chircadu cara a sos giornalistas a pustis de sa cursa. 

Semper e cando b’at àpidu unu momentu in sa trempa prus carca, in ue su mundu isportivu nch’at pèrdidu s’alenu. In ue sos amantiosos issipidos in sas cunetas sunt abarrados sena faeddu e sena meledu. Fàbiu Aru, ancas e cambutzos presos a funes contràrias, mùsculos suta-ossigenados e conca a fainu, fiat rendende·si. Fiat semper prus bòidu, bìnchidu, annulladu. Nudda! Pro ocannu su Tour non fiat cosa pro issu. E tando Warren, sejende·nche sa suferèntzia de Fàbiu, sa rechinta foras de mesura pro bi reventire a nch’ammaniare un’atacu chi poderet lassare a pàschere sos aversàrios deretos, ma a dolu mannu sena profetu, at fatu una cosa chi nemos si diat àere mai isetadu.

Non prus. No a tempus de oe, in ue non b’at prus tretu pro s’umanidade e pro s’isportividade. L’at ghetadu sa manu a lumbos e l’at imbertu pro una trata. Narende·li cosas chi poderent ischidare su nostru, chi poderent impuntzare una risposta, un’istìmulu, chi lu poderent apretare a s’atrivire a una, ùrtima e dolorosa reatzione. «Dae, move, achica. Oramai nche semus arribados a inoghe, su Giru nch’est belle acabbadu. Proa. Imberghe. Iscude!», sos faeddos de Barguil.
Su momentu de s'agiudu. Deretos Sportfair


Faeddos chi - fintzas si, comente amus bidu a dolu mannu, no ant tentu su resurtadu chi cheriant - abarrant marcados a fogu in sos annales de s’istòria a pedales. Faeddos e tzinnos chi petzi a un’òmine cun unu coro grae e mannu che roca li podiant bènnere a conca. A tempus prus!