12/07/16

Pùglia, duos trenos iscutos a pare

de Lisandru Beccu


B'at a su nessi dòighi mortos e prus de 34 fertos in s'intzidente ferroviàriu chi est acontèssidu oe a ora de sas 11:30 in sa lìnia intre Bari e Àndria. 
«Sa situatzione est dramàtica e pro seguru su nùmeru de sos mortos at a crèschere meda – at naradu su vitze-presidente de s'amparu tzivile, agiunghende chi – belle gasi sa màchina de sos sucursos s'est ativada deretu e est funtzionende bene» 
Sos trenos fiant biagende in una lìnia a binàriu ùnicu, in su tretu intre Corato e Ruvo di Puglia. Unu fiat andende a Àndria e s'àteru, mòvidu dae Àndria, fiat andende conca a Corato. S'impatu est capitadu a su cumintzu de una cùida, in mesu a su sartu. Sa lìnia ferroviaria, indipendente dae sa rete natzionale Fs, est gestida dae sa sotziedade privada Ferrotramviaria Spa.