30/07/16

S'indipendentismu sardu cara a su referendum. Cumpostu: «Astenide·bos», Libe.r.u: «Votemus chi nono»

de Màuru Piredda 

Deretos Camera.it. Url imàgine

Est acurtziende·si sa data de su referendum pro cunfirmare, o mancu, sas modìficas costitutzionales chertas dae su guvernu de Renzi. Sa riforma pertocat unos cantos puntos chi movent dae su bicameralismu finas a nche cròmpere a sos raportos intre s'istadu e sas regiones. Comente tzitadinos de s'istadu italianu, finamentas sos sardos sunt cramados a s'espressare in atòngiu. Sa dibata est mòvida dae tempus interessende partidos, sindacados e assòtzios de categoria. Cun sas decraratziones de custas dies bidimus chi finamentas in su mundu indipendentista non b'at univotzidade.

Bustianu Cumpostu, ghia istòrica de Sardigna Natzione e promotore de unu comitadu astensionista, at naradu chi votende chi emmo o chi nono «benit, semper e cando, atzetada s'apartenèntzia a s'istadu italianu». Sena cunsiderare su resurtu, «pro sa Sardigna - sighit Cumpostu - no at a mudare sa cunditzione de sudditàntzia». E tando? E tando pro su polìticu bitzichesu est pretzisu a si nch'abarrare in domo: «Si prus de su 50% at a fàghere gasi at a èssere unu singiale indipendentista craru».

Non sunt de su matessi pàrrere sos militantes de Libe.r.u. sa formatzione de manca de Pedru Frantziscu Devias: «A votare chi emmo - est su chi leghimus in unu documentu de bator dies a oe - cheret nàrrere a sustènnere s'ocupatzione italiana de su paisu nostru, est a agiuare s'ocupante a nos privare de cada faeddu, de cada deretu, de cada ispera pro nch'essire dae sa cunditzione de colònia italiana. A s'astènnere cheret nàrrere a afidare a sos interessos italianos sa detzisione de sa partzimenta e de s'abolitzione o mancu de s'autonomia nostra».

Pro sa formatzione noa, nàschida in su beranu in pessu coladu, tocat «a conchistare cumpetèntzias noas sena pèrdere sas chi tenimus».