21/08/16

Assad bombardat sos curdos, sa Turchia non fiat isetende àteru

de Lisandru Beccu

Incarca subra de s'imàgine pro l'ismanniare


Damascu, a pustis de meses, at torradu a atacare sa minoria curda collocada in su nord-est de sa Sìria. Custa borta l’at fatu impreende s’aviatzione e, a dolu mannu, ochiende prus de 22 tziviles e faghende·nche fuire mìgias de pessones.


Su territòriu de su Rojava, controlladu dae sos curdos de su Ypg (Unidade de amparu populare) est semper istadu logu caente, in antis pro sas rivendicatziones curdas de libertade e como pro sa gherra contra a s'istadu islàmicu. Sos militares de su Ypg, alleados de su Pkk (Partidu de sos traballadores curdos), a pustis de nch'àere catzadu a Daesh dae Kobane e a pustis de àere liberadu sa tzitade de Manbij si bident torra agangados a mossu. A un'ala b'est Assad chi si nch'est torradu a ischidare ponende a banda sa gherra contra a s'Isis e a s'àtera Erdogan chi non cheret torrare a abèrrere perunu protzessu de paghe.

Su primu ministru turcu, Binali Yildrim, difatis, s'est ammustradu cuntentu de su fatu chi Assad cumintzaret a bìdere sos curdos comente una minetza e at cunfirmadu chi su paisu de sa mesa luna at a èssere prus ativu in Sìria pro non permìtere chi bèngiat partzidu.

Chi siat una cunsighèntzia de sa paghe intre Putin e Erdogan?