17/08/16

Pro Goletta Verde costas prus netas in Sardigna, Vènetu e Pùllia

de Lisandru Beccu


In sas costas italianas, cada 54 chilòmetros b'at unu giassu incuinadu dae sos iscàrrigos de sas fognas. Flussos de abba chi non nche colant in su depuradore. Pagu prus o mancu sunt totu in currispondèntzia de rios e canales e prus de su mesu sunt a curtzu a sas marinas.


Sos òmines de Goletta Verde, sa barchedda de Legambiente, ant prelevadu 265 campiones de abba cada 28 chilòmetros de costa pro los analizare. Sardigna, Pùllia e Vènetu sunt resurtadas sas regiones prus “netas”. Sas cunditziones prus crìticas si sunt registradas in Marche e Abrutzu, ma fintzas Campània, Calàbria, Sitzìlia, Làtziu e Ligùria non brullant. Su responsàbile sientìficu de Legambiente at naradu chi sa situatzione cunforma a s'annu coladu no est mudada ne in peus e ne in mègius.

In Sardigna b'at àpidu 5 prelievos subra de 29 chi ant marcadu un'incuinamentu grae. Semus faeddende de:
· Terranoa (Pitulongu) 
· Sossu (foghe de su riu Sillis)
· Portu Turre (foghe de su riu Mannu)
· S'Alighera (Santu Giuanne)
· Tresnuraghes (foghe de su riu Jana)

In Portixeddu imbetzes, in sa comuna de Frùmini Majori, s'incuinamentu no est grae, ma b'est e pertocat sa foghe de su riu Fluminimannu. Sas àteras 23 anàlisis ant registradu valores in sa norma.