20/08/16

“Tres”, su discu de Boeddu a pustis de binti annos peri sos palcos (vìdeu)

de Mamàliu Pibesa«Pro ite “Tres”? Ca est unu nùmeru chi torrat semper in sos ballos. E ca est unu nùmeru de importu mannu pro sa vida mia». Cun pagas paràulas pro nos acrarire sa resone de unu tìtulu che a custu, Càralu Boeddu, oviadu in Irgoli pagas oras a in antis de un'ispetàculu de dantzas sardas, nord-italianas, otzitanas e irlandesas, at istèrridu s'allega (sa “negossiada”) pro nos faeddare de su discu suo.

Sa faina est essida a campu pagu prus de unu mese a como e a pustis de binti annos de atividade peri sos palcos de Sardigna e de su mundu. «Ballaia dae cando fia minore ma apo comintzadu a sonare in su 1994, a sa sola, ca tando non bi fiant sas iscolas chi bi sunt como. O connoschias carchi maistru chi ti faghiat su praghere, paghende, o autodidata. Marcello Marras, etnomusicòlogu de Bilartzi m'aiat lassadu s'istrumentu e in pagu tempus ischia fàghere su "passu torrau". Sa prima esibitzione l'apo fata in Sèdilo, in su 1996».

Dae tando Boeddu at comintzadu a s'istèrrere su caminu presentende·si comente sonadore de primore. Li mancaiat su discu. «Deviat essire a primu», at naradu riende·si·la. «B'at 12 ballos, noe sonados a sa sola. Posca b'at duas cantzones mias: “Tres de Santu Gabine”, est a nàrrere sa die chi m'apo cojuadu a Bàrbara, e “Luche 'e luna”, una “java” dedicada a Jubanneddu, fìgiu meu». In "Luche 'e luna" bi pigat parte finamentas Baingiu Murgia cun su sassòfonu suo.

S'arresonada cun Boeddu est istada finamentas ocasione pro isvilupare su tema de su ballu e pro chistionare de “Ballade ballade bois”, su colletivu de musica populare (presente in tres branos de su discu) cun àteras bator pessones chi l'acumpàngiant: Càralu Crisponi a sa boghe, Giuanne Miali Lai a sa boghe e a sa trunfa, Fàbiu Càlzia a sa chiterra e Giosepe Cìllara a su cajon. 

«Cun custu grupu nche barigamus sa dimensione folclorìstica pro nche cròmpere a unu ballu comunitàriu ue sa gente est protagonista. Perunu bestire traditzionale ma sos de cada die e interessu mannu dae cada chirru de Sardigna. Benint dae Casteddu, dae totue. Nos mutint pro ischire in ue sonamus».

Su pagu tempus chi nos at dispostu si nch'est acabbadu in unu fàghere de rugre, ca b'aiat galu ite nch'ammaniare in subra de su palcu. Su tantu de unu ballu tundu cun Càlzia e Crisponi. E de unu saludu istrintu.