06/09/16

Bayer proat a si comporare a Monsanto

de Lisandru Beccu


S'oferta est de 65 milliardos, pagu prus o mancu 127,50 dollaros pro cada atzione. L'at comunicadu custa note su responsàbile de sa comunicatzione de su cunsòrtziu de Leverkusen. S'ùrtima oferta fiat firma a 125 dollaros pro atzione. Fintzas s'azienda americana at cunfirmadu sas tratativa e narat: «amus retzidu s'oferta e como l'amus a valutare».