12/09/16

Diada, 500mìgia persones in pratza in Bartzellona

de Lisandru Beccu

Deretos Albert Gea/Reuters. Url imàgine


Una marea de persones at invasu sas pratzas de Bartzellona, Llèida, Tarragona, Salt e Berga. Petzi in sa capitale de sa comunidade autònoma b'aiat prus de mesu millione de persones festende sa Diada 2016, sa festa natzionale catalana.


In suta de s'arcu de triunfu e in sa Passeig de Sant Joan su grogu e su ruju si sunt fatos meres de belle totu sa carrera, pagu prus o mancu duos chilòmetros e mesu. Sos manifestantes ant bentuladu a chelu unu fògiu tundu e arvu cun in mesu unu chircu grogu: su sìmbulu de “a punt”, est a nàrrere “semus prontos”.
Su parlamentu catalanu, guvernadu dae sa majoria indipendentista, cheret sighire su caminu conca a s'auto-determinatzione tràmite unu referendum mancari su guvernu de Madrid e sa Corte costitutzionale apant espressadu pàrrere contràriu. Forsis est s'ocasione de atzelerare su protzessu bidu chi in Ispagna est galu bia sa crisi polìtica.

A su chi narant unos cantos sondàgios, sos catalanos chi cherent un'istadu resurtant su 48%, cara a unu 43% chi cheret abarrare cun s'Ispagna.