20/09/16

Frantza: culleras, furchetas e gorteddos de plàstica finas a su 2020

de Màuru Piredda

Deretos Tpi. Url imàgine

Bator annos pro s'adeguare. Est custu su tempus chi su guvernu frantzesu, aprovende unu disinnu de lege pro sa «transitzione energètica» e sa «crèschida birde», at impostu a sos produtores de pratos, tassas, furchetas e culleras de plàstica. Dae su 2020 su divietu at a èssere totale e, dae tando, at a èssere possìbile prodùere petzi trastes biodegradàbiles, a tales chi potzant èssere compostados. Favorèvoles sos ambientalistas chi, in custu disinnu, bident unu resurtu de sa cunferèntzia parigina "Cop21". Ma b'at chie narat chi nono. S'assòtziu Pack2Go Europe, chi aunit sos produtores de imballàgios, diat chèrrere chi s'Ue intervèngiat contra a su paisu membru pro impèigos a sa «tzirculatzione lìbera de sas mercantzias». Pro su segretàriu generale Eamonn Bates non bi diat dèvere àere nemmancu garantzias pro s'ambiente ca nât chi, cun sa còntiga de sa biodegradabilidade, sa gente nch'at a imbolare totu peri sos sartos.