15/09/16

Logìstica, operaju Usb mortu dae unu camionista durante unu pichetàgiu

de Màuru Piredda

Deretos Usb. Url imàgine

Est acontessidu eris a oras de mesu note. Abdesselem el Danaf, operaju egitzianu de 53 annos e babbu de chimbe fìgios, fiat pichetende sas intradas de sa Seam, azienda de su setore logìsticu in Emilia Romagna. Nche fiat in dae in antis de sos cantzellos in pare cun sos collegas suos de s'Unione sindacale de base. Unu camionista italianu, cun s'intentu de fortzare su pichetu, l'at mortu cun sa manovra de su mezu suo. Su sindacadu de base, semper in sa die de eris, aiat convocadu sos traballadores a un'assemblea pro chistionare de s'assuntzione de sos precàrios a tempus determinadu. «Cara a su cumportamentu de s'azienda – leghimus in su comunicadu Usb chi comintzat cun unu “Ochie·nos totu cantos” – sos traballadores chi fiant abarrados in su presìdiu ant comintzadu s'isciòperu. Est tando chi l'ant mortu». Pro s'organizatzione extracunfederale, «violèntzia, ricatos, minetzas, ausèntzia de deretos e de istabilidade sunt sa norma in custu setore».