21/09/16

Ministèriu de sa Salude, fertilidade creativa cumpromìtida

de Màuru Piredda

Url imàgine

Nudda. Non bi nd'at. Su ministèriu de sa Salude bi la sighit cun su messàgiu suo fartosu e dannàrgiu. In sa coberta de un'opùsculu pro su Fertility day de cras b'at duas imàgines postas una in subra de s'àtera. In artu bator pitzocos de ratza ariana (gosi si narait unu tempu e gosi si sighit a nàrrere in unos cantos ambienteddos), ispigru de unu mundu fatu de «abitùdines bonas» che a garantzia pro una reprodutzione segura e sulena. In bassu unu nieddu, una pitzoca cannonende, un'àtera cun su bong e unu giòvanu chi a calaìgiu si bidet. E una fràsia chi annanghet pane a brou: «sos “cumpàngios” malos de nche lassare a banda». S'imàgine de suta – est cosa chi leghimus in Valigia Blu – arribat dae una campagna fata in Arizona contra a s'eroina. Ma totu cantos (forsis francu sa tzia chi in medas mentovant e chi aiat bidu unu giòvanu «cun su spinello atacadu a su bratzu») ischimus chi cartinas e bong serbint a àteru. Pagu male. Ca su peus nch'est in sa fotografia de sas «abitudines bonas». Semper in Valigia Blu (Zeus los bardiet) leghimus chi sas caras de sos pitzocos prontos a procreare las podimus agatare in una campagna publitzitària in contu de dentes rutos e prontos a èssere cambiados. Ma a cambiare agentzia publitzitària meda bi cheret? O a issos etotu li naschet?