03/09/16

Mortu Nenè, teniat 74 annos

de Lisandru Beccu


Custa note, a pustis de una maladia longa si nch'est mortu Claudio Olinto de Carvalho, connotu mègius comente Nenè.


Su giogadore brasilianu oramai nch'istaiat in Sardigna e fiat unu de sos protagonistas de s'iscudetu de su 1970. Su Casteddu l'aiat comporadu dae sa Juventus in su 1964, divenende deretu unu de sos ìdolos de sos tifosos ruju-biaitos. Fiat su mere de su trentrocampu, in antis in sa fàscia de dereta e a pustis in mesu. Cun su Casteddu b'est abarradu 12 annos, presentziende in totu 382 bortas e marchende·nche 30 gol.

A pustis fiat andadu a nche serrare sa carriera sua in sos Istados unidos. Dae su 1978 aiat cumintzadu sa carriera de allenadore, cun sos giòvanos de Fiorentina, Cuartu, Casteddu, e Juventus e detzidende, posca, de si nche tramudare de su totu a Sardigna a si colare sa betzesa.

S'ùrtimu saludu sos sardos bi l'ant a pòdere dare in su campusantu de Santu Micheli, in Casteddu. S'interru at a èssere lunis a borta de die.