06/09/16

Si nch'est mortu Sarvadore Usala, unu grandu gherradore

de Màuru Piredda

Imàgine pigada dae Youtube/Presidio piazzale Trento Cagliari

S'est rèndidu custu merie in s'ospidale Marinu de Casteddu Sarvadore Usala, grandu gherradore pro sos deretos de sos malàidos de Sla. Usala, in sos annos, at conduidu gherras contra a sas istitutziones crompende·nche a isciòperos de su fàmene, de su sidis e a àteras formas estremas de protesta. Prontu a «iscadenare s'inferru» (fràsia chi cumpariat in una de sas mallieddas suas de cumbata), mai fiat dispostu a fàghere unu passu a dae in segus cunforma a sas paràulas assussegadoras de sa polìtica. Si nch'est mortu chi aiat petzi 63 annos. Ma sa batalla sua at a sighire fintzas a sa vitòria, comente naraiat una persone chi cumpariat in un'àtera malliedda sua.