01/09/16

Unu "day" nou pro nàrrere a sas fèminas cando e comente procreare

de Màuru Piredda


In inglesu, ma finamentas in s'italianu mediàticu oramai anglizadu, b'at unu tèrmine chi podet agiuare: mansplain. S'Urban dictionary, unu vocabulàriu in lìnia dedicadu a sos neologismos de sa limba de Shakespeare, nos narat chi est su gosu chi proat s'òmine cando, sende mascru e movende dae s'atinu de tènnere resone, frunit acrarimentos in manera pagu dìliga e pagu pretzisa. Est a nàrrere: «fèmina, ti agiuo a cumprèndere ite ses e ite depes fàghere in custa sotzieade». Si pigamus in cunsideru unu pdf chi agatamus in su situ internet de su ministèriu de sa Salude (mancari su ministru siat fèmina) podimus agatare un'esèmpiu de custu acostiamentu: «Sas giòvanas depent ischire chi sa "ventana fèrtile" est limitada e vulneràbile e chi sa calidade de sos ovotzitas si reduit manu manu chi si creschet, mescamente a pustis de sos 35 annos, cando divenit prus difìtzile a cuntzepire unu pitzinnu». Su pdf est tituladu "Pranu natzionale pro sa fertilidade".

Custas sas chimbe punnas de su pranu: «1) a informare sos tzitadinos pro su chi pertocat su ruolu de sa fertilidade in sa vida issoro, sa durada e s'amparu evitende cumportamentos chi li potzant cajonare perìgulos; 2) a frunire assistèntzia cualificada pro l'amparare, pro promòvere interventos de preventzione e diàgnosi primidia cun sa punna de curare sas maladias de s'aparadu riprodutivu e intervènnere, cando est possìbile, pro ripristinare sa fertilidade naturale; 3) a isvilupare in sas persones sa connoschèntzia de sas caraterìsticas funtzionales de sa fertilidade issoro pro la pòdere impreare seberende de àere unu fìgiu cun atinu e in manera autònoma; 4) a bortulare sa mentalidade currente pro chi sa fertilidade siat unu bisòngiu essentziale de sa sotziedade intrea, promovende unu rinnovamentu culturale in contu de procreatzione; 5) a tzelebrare custa rivolutzione culturale istituende su "Fertility day", die natzionale de informatzione e formatzione in contu de fertilidade, ue sa paràula de òrdine est a iscobèrrere su "Prestìgiu de sa maternidade"».

S'eventu at rùere su 22 de su mese ch'intrat e in medas narant chi est bastante a mudare "fertility" cun "family" pro cumprèndere s'àndala pigada dae su guvernu italianu. De prus, s'istudiosu de gènere Federico Zappino, narat chi si diat pòdere remplasare su cuntzetu de "fertilidade" cun "eterosessualidade". Torremus a pigare su pdf: «Est pretzisu a nos ammentare chi sa "sessualidade" (virguleddas issoro, Ndr) no est un'atzessòriu de su cumportamentu nostru avulsu e enucleàbile dae sa funtzione riprodutiva, a sa cale est destinada in manera biològica. Finamentas cando non b'at una voluntade esplìtzita de procreare, sa sessualidade est una forma de comunicatzione umana chi interessat totu s'èssere. A s'ispissu, mancari sena cussèntzia, punnat a sa trasmissione de sa vida». Bidimus tando chi a bi lèghere su cuntzetu de eterosessualidade (in càmbiu de fertilidade) no est un'ispeculatzione ideològica.

A totu custu podimus annànghere sas cartulinas de su "Fertility" (acumpangiadas sae s'#) chi faeddant de «bene comune» (passèntzia pro s'autodeterminatzione de su corpus feminile), chi mustrant una clessidra in manu a una pitzoca (comente a nàrrere «fèminas, movide·bos!»), chi narant a sas giòvanas de preparare (imperativu!) «unu bàntzigu pro su venidore» issoro.

Ponet a meledare custu pranu guvernativu, eteronormadu, patriarcale e finalizadu a giuigare sa fèmina chi non podet o non cheret àere fìgios. Ca nânt chi una natalidade bassa ponet in perìgulu su welfare e no a s'imbesse. «Sa gravidàntzia - leghimus in un'imàgine de sa contra-campagna de Act - durat prus de su cuntratu meu». Ma a cussa origra calicunu no itendet.