07/10/16

Autodeterminatzione feminile, su passu a dae in segus de su guvernu polacu

de Lisandru Beccu

Deretos The Guardian. Url imàgine

Eris sos legisladores polacos nch'ant ritiradu su progetu de lege pro s'introdutzione de su dennegu de istrumìngiu. A sa lestra, su parlamentu s'est àpidu inghiriadu dae sas protestas e dae sas manifestatziones de pratza e sa proposta non nch'at coladu su votu.


Lunis a su nessi 100mìgia persones in protesta nch'aiant prenadu sas carreras contra a su disegnu de lege chi previdiat su dennegu belle totale de istrumìngiu. Sa proposta l'at promòvida su partidu cunservadore de dereta Pis. Su “lunis nieddu”, comente l'ant torradu a batijare in Polònia, at tintu a nieddu sas pratzas. Sas fèminas si sunt bestidas a nieddu, poderende in manu cartellos e manifestos cun messàgios craros e detzisos «Su corpus est su meu e nde fatzo su chi chèrgio» o «S'ùteru est su meu e gasi etotu su sèberu». Dae su guvernu ant promìtidu chi non s'ant a firmare e chi ant a chircare una mediatzione pro modificare sa lege, sas fèminas imbetzes, galu arrennegadas, at garantidu chi sas protestas ant a sighire.