16/10/16

Gaitanu Mura, a sa sola, cara a su mundu

de Maurìtziu SaleGaitanu: una sessione de allenamentu in su mare de Gonone. Deretos Alessandro Spanu

«Po carcare menzus abbas pesat su pannu, 
sa lachedda de su talentu miu…» (trad. msale. Dante. Purgatòriu, I, 1) 

Gaitanu Mura, classe 1968, navigadore durgalesu solitàriu, nàschidu e pesadu in Gonone, in pedras de mare, est mòvidu eris dae Casteddu in cherta de  su mundu. Solo Round the Globe Record, su nùmene de s’impresa chi est aconchende. Gente meda in Portus Karalis, pro s’inbonora. A sa ritza, subra de su mollu a ponente e a bordu de unos cantos bobborrotis a motore pro nche l’acumpangiare a foras dae su portu. Andria Mura, casteddaju, àteru navigadore de vàllia, si l’est postu a costàgios cun sa barca sua e fatu l’at un’inchinu, singiale de saludu, de deferèntzia e de bonas uras, cuncambiadu dae su nostru. Messàgios chi movent dae unu coro a s’àteru, cun unu limbàgiu chi su bonu intre nois no est a tretu de cumprèndere, mai. 

Sa barca. Unos dòighi metros pro bator, denominada Class 40, nche l’at a tragare peri totu su mundu, pro 25mìgia mìllias  marinas (46mìgia o barda de chilòmetros). Pagu prus o mancu bator meses de navigatzione  sena aprodu in neddue fintzas a nche ghirare a Casteddu. E sena agiudu perunu, francu su de sos mèigos chi l’ant a sighire conca e carena, cun su mèdiu de sos satèllites e cun s’impreu de internet. Unu cuintale e mesu de recatu liofilizadu pro alimentu - a trassa de astronàuta -, unu dissaladore pro s’abba de mare, pannellos solares de ùrtima generatzione, ainas eletrònicas e informàticas e … atza, cassàssia, talentu a fuliadura. 

Sa rota. Àndalas preistabilidas chi nemos bi resessit a nche lùghere in su mare islacanadu, ma no issu chi imbetzes nche las sejat lìmpidas e làdinas ca nche las giughet marcadas a fogu in su coro. A coddu corona cun su Tempus e cun sas intragnas de sa Natura, nch’at a barigare tres monumentos ispantosos. Su primu est Cabu de Bona Ispera, in Sudàfrica. A pustis  - andende in sensu oràriu, a inghìriu de s'Antàrtide e lassende·si·lu a manu manca - su Cabu Leeuwin, in Austràlia e su Cabu de Hornos, in Sudamèrica pro torrare conca a susu peri  s'Atlànticu. Conca a su Mediterràneu, duncas e in fines a Casteddu.

Eris, essidu dae su portu, lassadu su tracàgiu de sos saludos, arrumbaiant petzi sas bumbulicas a prua, s’abatu in sas costanas e su riscialu de poppa. E sa soledade de s’òmine. In intro de un’elementu chi pro medas est che a Lardajolu, ma chi pro Gaitanu est cosa fitiana. In intro de sa domedda istimada, rispetada e giuta che pòddighe malaidu. Pro masedu o arrennegadu chi siat, su mare, pro issu est cajone de disafiu, de esperièntzia e de gosu. Ocasione de connoschèntzia e, in fines, de vida.  

Bonas abbas a Gaitanu, duncas e chi su Bentu li siat mastru.