21/10/16

Referendum pro s'indipendèntzia: s'Iscòtzia bi torrat a proare

de Lisandru BeccuSos iscotzesos bi torrant a proare. A pustis de belle duos annos dae su referendum de su 2014, su guvernu de Edimburgu at presentadu una proposta de lege pro bandire un'àteru referendum pro s'indipendèntzia dae Londra.


Duos annos a como bincheit su nono cun su 55% de sos votos, sos a favore fiant su 45%. Como però sa situatzione polìtica e econòmica est mudada, a pustis de su votu pro sa Brexit, e s'Iscòtzia tenet totu su deretu de bi torrare a proare.
Su 23 de làmpadas, in su referendum pro sa essida de su Rennu unidu dae s'Unione europea, sos iscotzesos voteint a majoria pro nch'abarrare in intro: su 62% de sos votos fiat pro su remain e su 38% pro su leave.

Su documentu galu non fissat peruna data pro su votu, ma sa consultatzione at a cumintzare oe. Sa prima ministra iscotzesa Nicola Sturgeon s'est espressada deretu legitimende sa detzisione: «a custu guvernu l'ant elègidu pro fàghere a manera chi su parlamentu potzat leare in cunsideru unu referendum pro s'indipendèntzia, mescamente in situatziones in ue, pro esempru, s'Iscòtzia nche devat èssere giuta a foras dae s'Unione europea contra a sa voluntade sua». Paràulas craras sas de Sturgeon chi serrat agiunghende chi «su disegnu de lege subra su referendum, si at a èssere su caminu chi amus a seberare, at a soddisfare, comente in su 2014, sos mègius paràmetros de democratzia e de ecuidade».