26/10/16

Tòssilo: su territòriu s'addòviat cara a su brusiadore

de Lisandru BeccuEst prevìdida pro sàbadu chi benit sa manifestatzione, cunvocada dae Libe.r.u. e dae s'assòtziu temporàneu di ideas 14 dicembre, cara a su brusiadore de Tòssilo, in Macumere. A como sunt prus de 40 sos sugetos chi ant aderidu a s'initziativa: comitados, assòtzios, movimentos, sìndigos e tzitadinos lìberos.


Sa detzisione de si mobilitare est arribada a pustis chi su Consìgiu de istadu aiat suspesu sa sentèntzia de blocu de su brusiadore dae parte de su Tar. A pustis de su cunsòrtziu industriale, fintzas sa Giunta regionale si fiat apellada a sa detzisione de su tribunale amministrativu regionale. Un'atu de pagu rispetu e de prepotèntzia pro chie in totu custos annos at gherradu pro cunvertire s'impiantu a unu sistema prus netu e prus econòmicu. «Sos territòrios de sa Sardigna de mesu si sunt espressados in manera crara e detzisa pro una gestione alternativa de su problema, cun un'investimentu minore e cun resurtados mègius pro su chi pertocat s'ocupatzione e sa salude ambientale» ant naradu sos ativistas de Libe.r.u. in unu comunicadu.

Sas detzisiones de sa Regione imbetzes movent conca a s'àtera ala e non dant craresa subra de unos cantos puntos de importu. Su fatu chi s'impiantu at a costare prus de su chi, in mèdia, costat unu brusiadore de cussa mannària ponet duda e las ponet fintzas su fatu chi non s'ischit in ue nch'at a pòdere èssere ismaltida sa chisina.
Unu de sos puntos prus de importu abarrat su volume de arga chi s'istrutura at a brusiare cada annu. Est prevìdidu un'impiantu de 60mìgia tonnelladas, ma sa cantidade de sos ùrtimos annos fiat pagu prus o mancu de 25mìgia. A custu puntu tocat de nos pregontare si in sos pranos de sa Regione b'est fintzas su de importare arga dae aterue pro la brusiare inoghe.
Totu mistèrios imbèrghidos in sa nèula.