26/11/16

Adiosu Fidel!

de Màuru Piredda

Deretos lìberos. Url imàgine

«Cun dolore fundudu, cumpàrgio pro informare a su pòpulu nostru, a sos amigos de s'Amèrica nostra e de su mundu chi oe, 25 de santandria, a sas 10.30 de note, s'est rèndidu su Cumandante a cabu de sa Rivolutzione cubana Fidel Castro Ruz. Cunforma a sa voluntade espressada dae su cumpàngiu Fidel, sa carena sua at a èssere cremada. In sas primas oras de sàbadu 26, sa cummissione organizadora de s'interru at a frunire a su pòpulu nostru sas informatziones detalliadas pro s'omàgiu chi l'amus a tributare a su fundadore de sa Rivolutzione cubana. Fintzas a sa vitòria!». L'at annuntziadu su presidente de sa Repùblica Raul Castro, tràmite unu messàgiu televisivu.

Fidel teniat 90 annos e in s'ùrtimu cungressu de su Partidu comunista aiat antitzipadu su “turnu” suo: «Crompet pro totu cantos, luego apo a èssere che a sos àteros». In cussa ocasione aiat sutalineadu chi «sas ideas de sos comunistas cubanos ant a abarrare comente proa chi in custu praneta, si si traballat meda e cun dignidade, si podent prodùere sos benes materiales e culturales chi bisòngiant a sos èsseres umanos»

Ideas chi ant postu oriolos mannos a sos meres de cada genia peri su mundu cada bia chi su gosu colletivu de una rivolutzione s'acareit a s'istòria. Cun Fidel si nch'andat una de sas figuras prus mannas de su '900, sèculu de assàrtios a su chelu e de derrutas. Brindent oe, sos inimigos suos, sos chi ant gherradu contra a s'afrancamentu de sos ùrtimos, contra a sa libertade dae su bisòngiu e dae s'ignoràntzia in nùmene de una libertade chi nch'est conduende su mundu intreu a su “turnu” suo. 

Bivat s'esèmpiu de Fidel e s'atza de su pòpulu cubanu.