02/11/16

Chie nch'at a cròmpere a su Senadu? Pubusa in contu de referendum

de Màuru Piredda

Deretos senato.it
  
«Frantziscu (Pìgliaru, Ndr) istimadu […], permiti·mi unu cuesitu: comente los interpretas su cabuversu de s'art. 17 de s'Istatutu nostru e s'art. 57 de su testu Renzi-Boschi-Verdini cumbinados?». Andria Pubusa, ordinàriu de Deretu amministrativu e òmine impinnadu pro su “No” a sa reforma costitutzionale, torrat a semenare dudas in su campu de sos chi sunt pro su “Sì”. In sas dies coladas fiat intervènnidu in contu de ispetzialidade istatutària, narende chi sa clàusola de suprematzia pertocat finamentas a nois. «A cajone de s'artìculu 17 – at iscritu oe in su situ democraziaoggi.it – tue e totu sos consigeris regionales sardos no ais a pòdere èssere eletos, nen numenados senadores. E, sigomente l'ischis, s'Istatutu sardu est lege costitutzionale»

Pro Pubusa nemmancu sos sìndigos nch'at a pòdere cròmpere a Palatu Madama: «Su matessi artìculu istabilit chi non podet èssere consigeri regionale su sìndigu de una Comuna chi nche bàrigat sos 10mìgia abitantes, duncas, a fortiori, non podet èssere senadore». Mentovados, a ghisa de brulla, sos primos tzitadinos de Deximumannu, de Serramanna, de Silìcua e de S'Ulumedu. «Ma forsis – at annantu – pro Màssimu (Tzedda, Ndr) b'at un'ispera ca b'at unu printzìpiu giurìdicu in ue si leghet chi sas limitatziones de s'eletoradu passivu sunt de natura etzetzionale e non s'àplicant in manera analògica a casos simigiantes chi non sunt prevìdidos in manera crara»

Duncas, custa diat èssere sa contradditzione, «su sìndigu de una Comuna cun prus de 10mìgia abitantes non podet fàghere su consigeri regionale, ma su senadore, forsis, emmo». E boghe·nde·nche s'incumpatibilidade (mudende s'Istatutu)? Male e peus, pro Pubusa: «In su Senadu b'at a àere non petzi consigeris e sìndigos, ma sìndigos-consigeris». Chistiones chi, a unu mese dae su referendum, arrichint sa dibata. Semper chi si votet su 4 de nadale: cun sa còntiga de su terremotu calicunu (comente Alfano) est pensende a àteras datas.