04/11/16

Corsicanu: firmadu un'acordu de 17,5 milliones intre Frantza e Còrsica

de Lisandru Beccu

Deretos corse.fr. Url imàgine


Sa “Cullettività territuriale di Corsica” e s'istadu frantzesu, gianteris, ant firmadu su pranu de isvilupu 2016-2020 pro s'insegnamentu de sa limba e de sa cultura corsicana. Un'acordu de 17 milliones e 500mìgia èuros finantziadu mesu a pare dae s'istadu frantzesu e dae su guvernu corsicanu.


Sa cunventzione l'ant firmada su presidente de su Consìgiu corsicanu Gilles Simeoni, su prefetu Bernard Schmeltz, e su retore de “l'Académie de Corse” Philippe Lacombe. Fiant presentes fintzas Jean-Guy Talamoni (presidente de s'Assemblea de Còrsica), Saveriu Luciani (consigeri delegadu a sa Limba corsicana) e Josepha Giacometti (Educatzione, Formatzione, Insegnamentu e chirca).

Su progetu cun sa punna de atzellerare sa difusione de su bilinguismu est a inghìriu de duos asses printzipales: s'educatzione bilìngue in s'iscola materna e s'integratzione de sa limba e de sa cultura corsicana in totu sos livellos de istrutzione e formatzione. In programa b'est sa formatzione de sos insegnantes. Sos chi pràticant giai su corsicanu ant a fàghere cursos de 40/90 oras, sos chi su corsicanu non lu pràticant ant a èssere formados cun cursos de 350 oras.
B'at a nàschere unu Consìgiu acadèmicu territoriale chi, in pare cun sa “Collectivité territoriale de Corse” e cun “l'Académie de Corse”, ant a garantire su controllu de su pranu de isvilupu pro s'insegnamentu de sa limba.
Est prevista sa còmpora de lavagnas interativas e de materiale didàticu, ma fintzas sa programatzione de biàgios de istrutzione in s'àrea mediterrànea. No ant a mancare sa promotzione de sa letura cun su progetu “u tempu di a lettura” e sos reconnoschimentos chi premiant traballos e publicatziones in limba corsicana, comente su prèmiu dedicadu a Andria Fazi.

Sa situatzione atuale no est de sas mègius, mescamente in sas iscolas de segundu gradu. In su litzeu, pro nàrrere, s'insegnamentu de su corsicanu est belle assente.
«Est craru chi – at naradu Simeoni – su pranu chi amus firmadu in custas dies est petzi una tapa. Pro nois s'obietivu est ladinu: sa limba corsicana nche devet torrare a su postu chi li deghet, sa limba bia de unu pòpulu reconnotu, un'aina de integratzione e de coesione sotziale, unu fatore de arrichimentu individuale e colletivu. Totu custu nche colat dae s'istatutu de co-ufitzialidade!»