08/11/16

Istados unidos, eletziones de crisi

de Màuru Piredda

Sa Domo arva. Deretos lìberos. Url imàgine

Tempus de pagas oras e sos Istados unidos de Amèrica ant a àere un'incuilinu nou in sa Domo arva. Sos espertos tenent sas seguresas issoro in contu de previsiones e diat èssere “ingenerosu” a si nch'annànghere a issos o a los cuntestare. Su chi tocat a nàrrere, in antis de su sèberu de su Cullègiu eletorale (a votare no at a èssere su pòpulu ebbia, ammentemus) est chi sas duas legisladuras de Obama, s'òmine de s'ispera, de su “eja, si podet!”, si nche sunt serrende sena chi b'apat àpidu perunu meràculu.

Est beru chi su 2008, annu de s'eletzione sua, at a colare a s'istòria comente s'annu de sa crisi, ma est beru finamentas chi custa crisi est mala a isparèssere. «At a durare meda – nargeit – e, pro seguru, in antis de su megioru at a peorare». Cale est su bilàntziu chi si podet fàghere oe? In contu de polìticas espansivas petzi s'1% de sa populatzione at otènnidu benefìtzios; s'eletzione de unu presidente nieddu no at garantidu s'acabbu de su ratzismu; pro su chi pertocat sa polìtica internatzionale amus bidu una crisi de istrategia peri su mundu (mancari non siat mancada s'atzione yankee in Ucràina in Sìria). 

Dae sa crisi econòmica a sa crisi polìtica, duncas. Cosa chi amus bidu finamentas in sas primàrias in ue, mancari sena bìnchere, Bernie Sanders at otènnidu cunsensos mannos ponende oriòlos a Clinton. Ma Sanders (a manca) non fiat anti-sistema (su sustennu suo a sa candidada atuale nos lu mustrat) e, forsis, no l'at a èssere nemmancu Trump (a dereta) s'in casu bincat: a sa segura est malu a domare, sos interessos suos non cumbinant a su 100% cun sos de sa classe dominante americana (pagu prus o mancu su matessi tràgiu de s'ùrtimu periòdu berlusconianu in Itàlia). Ma at a èssere pro custu chi, si b'at a àere netzessidade de lu fàghere, l'ant a parare su pee. 

Duncas, a dae chi s'austeridade at a iscandire galu pro tempus meda sa vida polìtica americana, s'instabilidade at a rennare in Washington, mescamente si su Cungressu at a abarrare partzidu. Possìbile chi custas eletziones, duncas, siant petzi una parentesi conca a una mudada radicale chi at a pòdere brotare in su tempus imbeniente. Sèmenes in su terrinu bi nd'ant ghetadu a prus bias.