13/11/16

Ogros a chelu pro bìdere sa luna prus manna

de Lisandru Beccu


Bi cheret pagu a s'eventu astronòmicu de s'annu. Su 14 de santandria in cùcuru nos amus a agatare sa luna prus manna de sos ùrtimos 68 annos. Su satèllite nostru, pròpiu lunis, at a èssere in sa cunditzione de luna prena e, in su matessi tempus, at a èssere a sa distàntzia mìnima dae sa terra. Est pro custu motivu chi nos at a pàrrere prus manna e prus lughente.

Unu fenòmenu de custa importàntzia no acontessiat dae su 1948 e s'imbeniente at a capitare torra in su 2034.
Pro la bìdere in sa mègius manera sos espertos cussìgiant de si nche pònnere in logos iscuros e artos, comente montigros o palìngios de su sartu. Si sas nues non nos serrant su sipàriu s'ispetàculu at a èssere asseguradu.