23/11/16

Parlamentu europeu. Erdoğan lis ponet su marranu

de Maurìtziu Sale

Deretos newsportal.ddns.net    URL imàgine

Cras Istrasburgu s’at a pronuntziare pro su chi pertocat s’arressada de su diàlogu cun  Ànkara  in contu de intrada turca a s’Unione europea.

«Siat cale si siat s’èsitu de su votu de cras (votu pro cungelare sos negotziados cun sa Turchia nda)  pro nois no at a tènnere perunu valore». Sunt faeddos de su presidente turcu, eris in Istàmbul, chi nch’at annantu fintzas àteras crìticas a s’Ue narende chi at dadu sustegnu a Fethullah Gulen e a su Pkk curdu, ambos de màdrighe terrorista, cunforma a su pensu de Erdoğan.

«L’amus naradu e prus chi non naradu chi bi tenimus a sos valores europeos e chi s’Ue pro nois est organismu de vàllia, ma semus dae su 1960 pedende su permissu pro intrare. Sunt agigu tropu 56 annos fintzas si sunt pro intrare a una de sas istitutziones prus marcadas e fortes de su mundu otzidentale», at agiuntu.

E serrende: «Cun nois no ant mantesu mai peruna paràula e peruna promissa. Amus pedidu sa liberalizatzione de sos vistos pro sos tzitadinos nostros, pro nàrrere, ma Bruxelles nos l’at negada, ca nât chi tenimus una normativa contra a su terrorismu tropu serrada e antidemocràtica».

Sa Turchia cun leges antidemocràticas? Non siat chi siat sa fàula, a bias?